Dokumentumainkból

Jézus Szíve | Lelki tanács, hozzáállás | Fogadalmaink | Életünk ma | Szolgálat


Jézus Szíve

Amikor azonban Jézushoz értek, mivel látták, hogy ő már meghalt, nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki.
(Jn 19, 33)

Jézus a kereszten adott életet a Társaságnak, amikor megnyitott Szívéből vérével együtt az a végső bizonyosság áradt, hogy szeret bennünket. Milyen felmérhetetlenül nagy áldást és ajándékot kaptunk Szívétől
(Magdolna Zsófia)

Mindezt az erőt Jézus Szívében fogja megtalálni, ő nyitott felénk; járuljunk Hozzá, és belőle merítsük azt az erőt és bátorságot, amire szükségünk van.
(Magdolna Zsófia)

Szerzetesi hivatásunkkal együtt jár a meghívás, hogy Jézus Szívét az (emberiség) megtört szívén át szemléljük.
(Általános Káptalan, 1970.)


Lelki tanács, hozzáállás

Ha a Szentlélek átveszi egy szív fölött az irányítást, első dolga az, hogy lefegyverezze. A Belső Lélek lehetővé teszi a léleknek, hogy csak Istenben lélegezzen, éljen és hasson. Élni, lélegezni és cselekedni: ez maga a teljes személyiség, mely csak Jézuson át jöhet létre.
(Magdolna Zsófia)

Urunk azt akarja, hogy jócselekedetekre szenteljék magukat. Ha mindent leraknak az ő kezébe, csodák megtételére alkalmas eszközökké válnak. Utunk során az ő működését a mi ragaszkodásunk akadályozza. Együttműködésünket akarja... de nem munkaőrületünket.
(Magdolna Zsófia)

Kössünk alkut, Jézusom: meghalok mindennek, hogy általam élhess. Teljesen elnémulok, hogy Te beszélj bennem és általam; hogy létemben is Te cselekedj bennem és általam.
(Magdolna Zsófia)

Tegye magáévá a Szentlélek sugallatait; olyan legyen előtte, mint egy eszköz a kézműves kezében, akinek a kezében az anyag tökéletesen engedékeny.
(Magdolna Zsófia)

Önök megértették, hogy a Társaság első sugalmazása Jézus Szíve volt, hogy mindazt, amik vagyunk, és amit birtoklunk, az ő dicsőségére kell használnunk. Így azt is megértik, hogy az ő kegyelmének és lelkének kell képeznie minden tevékenységünk alapját és célját.
(Magdolna Zsófia)

Változnak az idők, velük együtt nekünk is változnunk kell.
(Magdolna Zsófia)

A nyugodt szem nyílt és befogadó, hogy láthasson: a tanítvány szeme. Szemlélődő, hogy visszatükrözhessen. Értelmes, hogy ítélhessen. Tanulékony, hogy változhasson. Mindig kiegyensúlyozott; nincs kiszolgáltatva a hirtelen benyomások szelének...
(Janet Stuart, Általános Főnöknő)

A belátó szív kész a hallgatásra, fogékony a körülöttünk zajló eseményekre és nagyon bízik az Úrban. A Vele való meghittségben a megkülönböztetés majdnem ösztönössé válik és csakúgy, mint ő, mi is engedelmeskedünk az Atyának. Ez személyes erőfeszítést kíván, de magában foglalja a közösségi életet is, amely teret enged a hit megosztásának, és készségessé tesz bennünket arra, hogy Isten Országa rendelkezésére álljunk.
(Concepción Camacho, Általános Főnöknő)

A szemlélődő magatartás arra kötelez bennünket, hogy úgy éljünk, ahogy egykor Jézus élt. Csak az ő Szívétől tanulhatjuk meg, hogyan tekintsünk a világra, hogyan figyeljünk alázatosan, mit mond ő nekünk a világ valóságáról, és hogy igazán emberi és barátságos módon közeledjünk hozzá.
(Concepción Camacho, Általános Főnöknő)


Fogadalmaink

Tökéletesen bízva az Atyában és tőle függve
Krisztus szeretetből kiüresítette önmagát,
hogy egy legyen közülünk.
Ő tanít meg minket arra, hogy elszakadjunk a dolgok birtoklásától, hogy mindent hálával fogadjunk, mint az Atya ajándékát,
hogy szabadokká váljunk a gazdagság minden formájával szemben,
és teljesen rendelkezésre álljunk (disponible) az Ő szolgálatára.
Szegénységi fogadalmunkkal
még mélyebbre hatolunk ennek az életformának az útján.
(Konstitúció 54.§ - Szegénység)

Jézust szemlélve,
Akinek eledele volt, hogy teljesítse az Atya akaratát,
És aki engedelmes volt mindhalálig,
Megtanuljuk, hogy úgy engedelmeskedjünk, mint Ő,
És hogy életünket másokért odaadjuk.
Hitben adjuk át önmagunkat Istennek,
Hogy Jézussal egyesüljünk és az Ő küldetését folytassuk.
(Konstitúció 46.§ - Engedelmesség)

Jézus kizárólagos szeretetkapcsolatra hív bennünket.
Az Isten országáért vállalt tisztaság
Isten ingyenes ajándéka,
amely minden emberi értelmet meghalad.
Ez olyan erőt rejt magában
amely szabaddá teszi szívünket, hogy átadjuk magunkat Jézusnak,
és minden erőnket küldetésünk felé fordítja.
Hitben elfogadjuk ezt az ajándékot,
azzal az örömmel, hogy kincset találtunk.
(Konstitúció 61.§ - Tisztaság)


Életünk ma

Jézus Krisztus nevében
gyűltünk össze közösségbe,
Ő küld bennünket, hogy egész életünkkel és tevékenységünkkel
az Isten Országáról szóló Örömhírt hirdessük.
Az Ő Szívéből merítjük a szeretetet,
ami képessé tesz bennünket arra, hogy egységbe éljünk
egymással és embertársainkkal.
Bármilyen szolgálatot bízzanak ránk,
összetartozunk, közös küldetésünkben egyek vagyunk.
(Konstitúció 30.§ - Apostoli közösségeink)

Közösséget kell építenünk ahhoz, hogy tanúbizonyságot tehessünk Isten Országáról. A közösség azon áll vagy bukik, akik és amik vagyunk és nem azon akik, és amik nem vagyunk. Meglevő képességeinkre és erőforrásainkra épül, és nem olyanokra, amelyek hiányoznak belőlünk. Nyílt közösségnek kell lennünk, mely képes rá, hogy minden irányba kitárja az ablakokat; befogadó- és találkozóhelynek kell lennünk, ahol hagyjuk, hogy mindennapi teendőink során faggassanak és provokáljanak bennünket, és így az evangéliumot nagyobb őszinteséggel éljük. Így a közösségben élt élet közös küldetésünk látható kifejezése lesz.
(Patricia García de Quevedo, Általános Főnöknő)

Hitben tudjuk, hogy a Húsvéti misztérium adja meg számunkra a maradéktalan öröm képességét, bár ez megtérésünk személyes és közösségi megtapasztalásában fokról-fokra valósul meg, abban a megtérésben, amelyet naponta kell véghezvinnünk, hogy valóban átélhessük: "megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget."
(Fil 3,10) - (Concepción Camacho, Általános Főnöknő)

Sacré Coeur nővérként hogyan közvetíthetjük a világnak életünkön és munkánkon keresztül Isten ingyenes szeretetének üzenetét, amelyet Fiában nyilatkoztatott ki nekünk? - A feladat a meghallgatás, kipróbálás és keresés bátor magatartását kívánja meg; a világ átfogó szemlélését és mindazét, ami az Isten Országában forog kockán...
(María Josefa Bultó, Általános Főnöknő)

A határvidék kora, a lakott és lakatlan terület közötti lét korántsem a múlté. Csak mára már felnőtt, modern ruhát öltött és általunk mindmáig fel nem fedezett formában jelenik meg. Ma a határ nem annyira egy helyzet, ami felé tartunk, inkább szellemi beállítottság, amelyet elő kell segítenünk. Határon élni annyit tesz, mint nyitottnak lenni a jövő felé.
(Sharon Karam rscj)

"A remény arra ösztönöz, hogy megpróbáljuk a világot
egy nagy ünnepé,
egy nyitott ünnepi asztallá alakítani,
ahol a kenyeret és a szót is megosztják,
ahol Krisztus mossa le az elnyomás, igazságtalanság, erőszak és megosztottság okozta könnyeket."
(Általános Káptalan, 1994)


Szolgálat

Az Egyház küldetésében
a nevelés szolgálatával veszünk részt,
ez a mi utunk Krisztus művének folytatásában.
A nevelésnek és oktatásnak ez a szolgálata
főként az ifjúságra irányul és azokra,
akik a világ jövőjét hordozzák magukban.
Szívének vágyaitól indítva
azt akarjuk, hogy mindenki
növekedhessen az emberként és Isten gyermekeként neki járó méltóságban.
Az Evangéliumból indulunk ki,
abból, amit megkövetel tőlünk,
szeretetet, megbocsátást, igazságosságot,
szolidaritást a szegényekkel és
azokkal, akiket a világ kitaszított magából.
(Konstitúció 7.§ - A Szent Szív Társaság célja és küldetése)